Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Εγκληματικές ενέργειες στη Λακωνία του 1882
 

 

 
Ν. ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ
 

Αρκετές είναι οι φορές που μέσω εντύπων και ιστοσελίδων διαβάζουμε ειδήσεις περί της Λακωνίας που άπτονται του αστυνομικού δελτίου, κάποιες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα ειδεχθείς.

Λίγοι όμως, πιστεύουμε, γνωρίζουν πως πριν 150 περίπου χρόνια τα πράγματα στη Λακωνία ήταν ακόμη χειρότερα και η ζωή δεν κυλούσε καθόλου ρόδινα.

Προς επίρρωση αυτού, αντιγράφουμε ενδεικτικά από την εφημερίδα ¨Σπάρτη¨, μονάχα των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου του 1882, κάποιες ειδήσεις που σίγουρα θα προβληματίσουν όλους όσοι πιστεύουν πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι αυτός που έχει οδηγήσει σε αύξηση της εγκληματικότητας... :

• ¨Εφονεύθη εν Αφησού του δήμου Θεραπνών Κοντογιάννης τις. Εν Βουτιά[νοις] δε ετραυματίσθη δια πυροβόλου Τσάπας τις υπό του αδελφού του. Επίσης, εν Αναβρυτή ερείσας μετ΄ άλλου ετραυματίσθη ο υιός του ιερέως Σακελλαρίδου.

• Εν Γερακίω πέντε άνδρας απήγαγον δεκαπενταετίδα κόρην της χήρας Φασμουλάκη, εξ ων δύο συνελήφθησαν [...]
• Εν Καστανιά του δήμου Καστορίου έλαβε χώραν βιασμός υπό του Βασιλείου Σταυροπούλου κλπ. 4, κατά της Παναγιώτας Νταβοπούλου. Ετέρα απόπειρα βιασμού συνέβη εν τω αυτώ χωρίω κατά της χήρας Δαγριτζίκου, ήτις αντιστάσα κατά των βιαστών εφονεύθη υπ΄ αυτών.
• Την 10ην τρέχοντος μηνός ο εκ Παλαιοχωρίου της Γλυπίας Παναγ. Ιω. Κορπάκης απήγαγε την εκ του αυτού χωρίου Σμαράγδων θυγ. Στρ. Π. Νικολάκη [...]
• Την 11 Ιουλίου εν τη θέσει Ρασίνα του δήμου Κροκεών ευρέθη φονευμένος υπ΄ αγνώστου ο Κυριάκος Τσαρούχας. [...]
• Την 12 ιδίου μηνός εν τω χωρίω Βορδώνια του δήμου Καστορίου ελθόντες εις φιλονικείαν οι Παρασκευάς Οικονομάκης, ο φυγόδικος Ιωάν. Τσαρουζάς και ο Νικόλ. Μητράκος εκ Σοστιάνων, ο πρώτος ετραυμάτισε ακινδύνως τον τελευταίον, ο δε δεύτερος τον πρώτον επικινδύνως.
• Την 19ην ιδίου μηνός εν Αναβρυτή του δήμου Βρυσέων εφονεύθη κατ΄ άλλους μεν υπ΄ αγνώστων, κατ΄ άλλους δε εξ αμελείας αυτού του ιδίου ο Πέτρος Ηλ. Αλατσάς. [...]
• Την 25 ιδίου μηνός εν Μαγούλα ο Αιμ. Ψυχογυιός κλπ. 4 εξ Αγριάνων απήγαγον εκ του χωρίου Μαγούλα Γιαννούλα θυγατέρα Δημ. Αργειτάκου, αφού κατακράτησαν επί πολλάς ώρας τον πατέραν αυτής προσδραμόντα εις απελευθέρωσιν της ερημένης θηγατρός του.
• Την 18 ιδίου μηνός εν Κότρωνα της επαρχείας Γυθείου εφονεύθη ο Ν.Μ. Χρηστάκος παρά των Γ. Οικονόμου Λογοθέτου κλπ. [...]
• Συνελήφθη την 1ην τρέχοντος μηνός υπό των αγροφυλάκων του χωρίου Βουτιάνων ο εκ Παλαιοπαναγιάς Αντ. Γκουβάτσος οδηγών μετ΄ άλλων τραπέντων εις φυγήν πέντε βόας αγνώστων κυρίων, οίτινες παρεδόθησαν προς φύλαξιν εις τον ειδικόν πάρεδρον του χωρίου Βουτιάνων Παναγ. Κατσίρην ή Αντωνόπουλον, εκ δε της υπ΄ αυτού ευρεθείσας αλληλογραφίας εξάγεται ότι υπάρχει μεγάλη εταιρία ζωοκλεπτών¨.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου